PGD MAJŠPERK

Z vami 24 ur na dan 365 dni v letu!

O DRUŠTVU

Prostovoljno gasilsko društvo Majšperk je bilo ustanovljeno 4. maja 1927 in je danes vpisano v register društev pri Upravni enoti Ptuj pod matično številko 5082307 in vpisano pri Gasilski zvezi Slovenije pod zaporedno številko 554.

Sedež društva je v Gasilskem domu Majšperk, v Majšperku 32/a. Gasilski dom stoji v centru strnjenega naselja Majšperk in je kot novogradnja  bil grajen v 90. letih prejšnjega stoletja s prostovoljnim delom članov društva ob podpori krajanov ter sofinanciran z delno finančno udeležbo iz sredstev krajevnega samoprispevka takratne Krajevne skupnosti Majšperk. Svojemu namenu je bil svečano predan 8. maja 1989.

(Ustanovni člani in prevozna črpalka 1931)

Po statutu društva je Prostovoljno gasilsko društvo Majšperk prostovoljno združevanje občanov z namenom, da postanejo prostovoljni gasilci, ki sestavljajo gasilsko enoto.

V skladu s svojim pristojnostmi društvo izvaja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju naslednjih naselij: Majšperk, Lešje, Koritno, Naraplje, Planjsko, Preša, Skrblje, Spodnja Sveča, Stanečka vas, Sitež, Jelovice in Breg, razen dela naselja Breg, ki leži na levi strani republiške ceste Majšperk – Rogatec od mostu čez Dravinjo do lokalne ceste V Skrblje.

Društvo deluje kot osrednje gasilsko društvo v naši lokalni skupnosti na območju naselij občine Majšperk in je po kategorizaciji razvrščeno v III. kategorijo gasilskih društev s statutom humanitarne organizacije posebnega družbenega pomena.

GASILSKA ENOTA PGD MAJŠPERK

Gasilska enota PGD Majšperk, organizirana v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, kategorizirana kot prostovoljna gasilska enota III kategorije, je v občini opredeljena kot osrednja gasilska enota. Gasilska enota opravlja preventivne in operativne naloge varstva pred požarom, naloge zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja ob požarih in drugih naravnih nesrečah na območju občine Majšperk.

Danes šteje društvo 147 članov, 43 ustrezno usposobljenih prostovoljnih gasilcev- operativcev. Skupna površina posredovanja enote je po teritorialnem terenu 23,7 km2 s 1 827 prebivalci, društvo izvaja javno gasilsko službo na območju 12 naselij: Koritno, Lešje, Majšperk, Naraplje, Planjsko, Preša, Sitež, Jelovice, Skrblje, Spodnja Sveča, Stanečka vas in Breg (razen hišnih številk 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15 in 23) ter celotno območje občine Majšperk v skladu z operativnim načrtom javne gasilske službe.

( Teritorialni teren GE PGD Majšperk)

Površina celotne občine Majšperk je 72,8 km2 in ima okoli 4 200 prebivalcev V Občino Majšperk spada 26 naselij: Bolečka vas, Breg, Doklece, Dol pri Stopercah, Grdina, Janški Vrh, Jelovice, Koritno, Kupčinji Vrh, Lešje, Majšperk, Medvedce, Naraplje, Planjsko, Podlože, Ptujska Gora, Preša, Sestrže, Sitež, Skrblje, Slape, Spodnja Sveča, Stogovci, Stoperce, Stanečka vas in Zgornja Sveča Ta naselja sestavljajo tri krajevne skupnosti, in sicer: KS Majšperk, KS Ptujska Gora in KS Stoperce.

 (Teritorialni teren GE PGD Majšperk kot osrednje enote)

Gasilska enota v povprečju opravi okoli 20 intervencij letno. Naš povprečni izvoz v dopoldanskem času je, ko je enota najbolj obremenjena z odsotnostjo operativcev zaradi delovnih obveznosti, nekaj nad 5 minut s prvim vozilom in posadko. Gasilska enota PGD Majšperk je vključena v GZ Majšperk, ki zajema 5 gasilskih društev.

Naše delo je osredotočeno na odpravo posledic nesreč ter drugih zadev, ki so ali pa niso v sklopu odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Volja, elan in delavnost, ki ga imamo pri delu, je za marsikaterega gasilca velika spodbuda, ki nam vliva novih moči za nadaljevanje dela.

Danes, ko so v precepu mnoge vrednote, pa predstavljajo ravno takšni člani zgled mnogim. Pri vsem tem nam je zelo v pomoč naša iznajdljivost pri delu, predvsem pri pridobivanju znanj specialnosti, kakor pridobljena znanja z drugimi tečaji, zato velja, da pri opravljanju nalog ne gledamo na čas in vrsto dogodka. Vedno pomagamo in prispevamo k ugledu zaščite,

reševanja in pomoči v občini Majšperk Se razdajamo za pomoči potrebnim, da pomagamo svojim sovaščanom pri zaščiti njihovega premoženja.